ПРАВИЛА FACEBOOK ИГРА

Във фейсбук страницата на BARF.BG www.facebook.com/BARFnaturalFoods

Организатор на Кампанията

БАРФ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ж.к. Изгрев, бул.Г.М. Димитров 54, гр.София, ЕИК 205507858, представлявано от Десислава Данкова – Управител на дружеството, наричано по-долу Организатор.

Срок на Кампанията

Кампанията се организира за периода: 20.05.2023 г. – 19.06.2023 г.

Право на участие в Кампанията

В Кампанията може да участва всяко физическо лицe, навършило 18 години, на територията на България. Наградите от Кампанията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на кампанията и сътрудничещи на Организатора. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата: www.facebook.com/BARFnaturalFoods

Организаторът има право да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/BARFnaturalFoods всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Правила.

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Условия за участие

Всеки участник, който отговаря на описаните по-горе стъпки за участие в Кампанията, се съгласява с изложените Правила за провеждане на Кампанията, като се задължава да ги спазва. Правилата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на сайта на BARF.BG

Всеки потребител участва еднократно в играта, независимо от броя на постовете, които е публикувал.

Задължения на победителя

Победителя се задължава да предоставя обратна връзка за домашния си любимец в рамките на една година: информация относно здравословното му състояние, енергия, настроение, резултати от изследвания, снимков материал, като се съгласява тази информация да бъде публикувана Facebook и Instagram страницата на BARF.BG

Лични данни

Участието в Кампанията е доброволно. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора. Включвайки се в играта участникът заявява, че е запознат с Политиката за поверителност на BARF.BG, публикувана на сайта www.barf.bg , както и с условията за събиране и обработване на лични данни включително за целите на участието в играта.

Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.

Лични данни на победителя:

Личните данни, които Организаторът събира за целите на предоставяне на наградите от играта на победителите, са име, фамилия, адрес за доставка, телефон, предоставени от победителя чрез лично съобщение във Facebook. Организаторът използва личните данни на победителите единствено и само с цел предоставяне на наградите. Организаторът ще съхранява личните данни на победителите в срок от 1 месец след края на промоцията. Организаторът ще предостави личните данни на победителите на куриерска фирма „Спиди“ АД , ако участникът е извън София, а за пределите на град София ще достави наградата лично.

Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, като всеки участник има право по всяко време да откаже предоставяне на личните си данни или да иска предоставените от него данни да бъдат заличени, с което участието му в Кампанията се преустановява.

Награден фонд

Организаторът ще предостави три награди:

1. Храна БАРФ за една календарна година, като количество храна ще бъде изчислено спрямо размерите и възрастта на кучето. Храната ще се доставя на печелившия всеки месец в количество, достатъчно за един месец.

2. ПКК и Биохимия + консултация предоставени от ветеринарна клиника ДОБРО ХРУМВАНЕ - https://dobrohrumvane.com/

3. Скрийнинг Дирофилариоза (Антителен тест, Кнотт тест, микрофиларии) + Консултация предоставени от от ветеринарна клиника ДОБРО ХРУМВАНЕ - https://dobrohrumvane.com/

Наградите се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Теглене на наградите

Организаторът ще избере 10 участника, които отговарят на изискванията на ИГРАТА, от които, чрез специализирана компютърна програма на произволен томболен принцип ще бъдат избрани тримата победители.. В случай, че данните на изтеглените печеливши участници са нечетливи, непълни или неверни, или невалидни по друга причина, невалидността на тегленето се протоколира и тегленето се повтаря в същия обхват.

На 20. 06.2023 г. ще бъдат избрани десетте финалисти.

Обявяване на резултатите

Печелившите участници ще бъдат обявени във Facebook страницата на BARF.BG на 21. 06.2023 г.

Предоставяне на наградата

Обявените печеливши участници следва в срок до 3 /три/ дни от обявяването на резултатите да се свържат с Организатора посредством изпращането на лично съобщение във Facebook , в което да посочат име и фамилия, телефон за връзка, както и точен адрес.

С участието си в Кампанията участниците потвърждават приемането на правилата на Кампанията, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните им данни за целите на организираната промоция, както и с Обща политика за поверителност на BARF.BG

BARF by A&D - Back to Nature. Exclusive representative of A&D Natural Foods for Bulgaria     |    Design and development by SFC